Marian Piecha: Podnikatelé, nebojte se digitální transformace a využijte dostupné dotace, které vám pomohou zvýšit vaši konkurenceschopnost na trhu.

Z Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) v rámci slavnostního večera Podnikatelský projekt roku zaznělo „Podnikatelé, vstupte s námi do digitálního světa. Digitální transformace je důležitá pro vaši konkurenceschopnost i budoucnost Česka.“
Přehrát video

Podnikatelé dnes čelí mnoha výzvám, v oblasti digitalizace MPO nabízí podporu prostřednictvím dotace. V rozhovoru s vrchním ředitelem Sekce fondů EU, docentem Marianem Piechou, jsme zjistili, jak tyto dotace podporují inovace, energetickou udržitelnost a cirkulární ekonomiku. Projekty podporované dotacemi mohou nejen transformovat český průmysl a obchodní sektor, ale také umožnit České republice prosadit se na mezinárodním poli.

Slavnostní večer Podnikatelský projekt roku

V listopadu 2023 proběhla již tradiční společenská událost Podnikatelský projekt roku. Jednotlivé oceněné kategorie byly opět odrazem programů, které byly vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci OP PIK a nejvyšší ocenění získaly projekty, které byly podle MPO realizované podle dotačních pravidel a současně mají významný přínos nejen pro český průmysl a obchod, ale mají i potenciál projevit se v nadnárodním měřítku.

K čemu slouží dotace ze strany MPO

Dotace z evropských fondů slouží k podpoře různých aktivit a projektů, které mají za cíl pozitivně ovlivnit průmysl, obchod a ekonomický rozvoj České republiky. Tyto dotace mají za cíl stimulovat a podporovat inovace, konkurenceschopnost, udržitelnost a další klíčové aspekty rozvoje českého průmyslu a obchodu. Dotační výzvy jsou specifikovány Ministerstvem průmyslu a obchodu v příslušných dotačních výzvách. V oblasti výzkumu a vývoje jsou podporovány inovace a výzkumné projekty, které mohou přinést nové technologie a postupy do průmyslu. „Největší alokace financí putuje do výzkumu a vývoje. Přidaná hodnota těch projektů, kdy firma vyvine prototyp a požádá o nový patent, je samozřejmě nejvyšší,“ uvedl vrchní ředitel Sekce fondů EU, doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D., LL.M.

Dotace pomáhají projektům zaměřeným na snižování energetické náročnosti, podporu obnovitelných zdrojů energie a zlepšení udržitelnosti průmyslových procesů. „Potřebujeme podpořit českou ekonomiku a zvýšit konkurenceschopnost. Podnikatelé čelí mnoha výzvám, včetně vysokých cen energií, například zateplování budov, úspory energie a podpora obnovitelných zdrojů – to jsou také dotační projekty, které podporujeme,“ uvedl vrchní ředitel Marian Piecha. Dotacemi jsou podporovány i projekty s cílem úspěšně expandovat na zahraniční trhy nebo projekty zaměřené na zvýšení kvalifikace pracovníků a zlepšení vzdělávacích programů v průmyslovém sektoru.

Součástí dotačních výzev je i výzva Digitální podnik, která má za cíl podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých trzích

tak, aby byl podnik inovativní a konkurenceschopný vůči národním a nadnárodním společnostem. Má se tak dít prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií.

Digitální transformace je cesta budoucnosti

Evropa chce být digitální a udržitelná a Ministerstvo průmyslu a obchodu má za úkol podporovat digitální transformaci českých podniků. Prostřednictvím Agentury pro podnikání a inovace (API) pomáhá podnikům, aby v rámci této cesty byly schopni čerpat prostředky z dotačních programů. Co se týče digitální transformace, nejedná se o jednorázový proces, ale o kontinuální cestu, kdy se firmám zvyšuje schopnost pružně reagovat na změny a lépe tak konkurovat na trhu. Dotace takový proces u podniku pomáhá tento proces odstartovat.

Digitální transformace s sebou do firem přináší změny v organizaci, procesech, technologiích s cílem využívat digitální technologie pro zlepšení výkonnosti a konkurenceschopnosti. Mezi klíčové změny a trendy ve firmách, jejichž příčinou je digitální transformace, lze zahrnout automatizaci procesů, častější využívání digitálních technologií a platforem, změny firemní kultury, flexibilní pracovní modely, kyber-bezpečnost, analýzu dat školení zaměstnanců a další. „Potenciál růstu HDP v rámci digitalizace je obrovský, a to nejen ve státní správě, kdy digitalizací procesů zrychlíme například stavební povolení, což je také jeden projekt, který máme ve strukturálních fondech, ale i ve firmách. Například v automatizaci při nedostatku pracovníků v České republice řešíme potenciál firem, jak mají růst,“ doplnil zájem o digitální transformaci firem v ČR docent Piecha.

Udržitelná Evropa

Dalším tématem, které aktuálně rezonuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu, je cirkulární ekonomika. Evropská unie se dlouhodobě snaží minimalizovat odpad a maximalizovat využívání zdrojů tím, že podporuje znovu používání, opravu, recyklaci a obnovitelnost. Do cirkulární ekonomiky můžeme zahrnout také téma spolupráce a sdílení výrobků (auta) a služeb (prostory) lidmi, organizacemi i průmyslovými odvětvími.

V kontextu udržitelné Evropy je toto téma stále ve fázi rozvoje a my přicházíme s vysvětlováním, co je cirkulární ekonomika a jaký má potenciál do budoucna,“ vyjadřuje se k tomuto tématu docent Piecha a dále pokračuje: „Téma cirkulární ekonomika není jen o konkurenceschopnosti Evropy, ale také o tom, aby zdroje, které máme k dispozici, byly zachovány i pro další generace. V tomto ohledu dotace dávají přirozeně smysl. Bez podpory cirkulární ekonomiky bychom dále plýtvali zdroji, jak tomu je doposud.“

Pro budoucí úspěch českého průmyslu je zásadní digitální transformace a podpora inovací. Dotace z evropských fondů jsou klíčovým impulzem rozvoje konkurenceschopného a udržitelného podnikání, jak zmínil docent Piecha. Tyto prostředky stimulují nejen inovace a výzkum, ale také podporují projekty zaměřené na obnovitelné zdroje energie a cirkulární ekonomiku. Úspěšnost projektů závisí na kvalitě, ambicióznosti a také splnění stanovených kritérií Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

 

Zdroj fotografií: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zdroj textu: Technologická platforma IT People

Sdílet na Facebook
Sdílet na Twitter

Vybrali jsme pro Vás

Související

Přejít nahoru