Stanovy

spolku
„IT People - Technologická platforma IT pro vzdělávání a udržitelnost z.s.“

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter Spolku

1) Název spolku je: ” IT People – Technologická platforma IT pro vzdělávání a udržitelnost ” (dále jen ”Spolek” nebo také zkrácený název pro veřejnou prezentaci „Platforma IT People“);

2) Sídlem Spolku je Podlesí č.p. 378, Podlesí 261 01, okres Příbram;

3) Spolek působí na celém území České republiky, Spolek se nečlení na organizační jednotky. Celý Spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.

4) Charakter Spolku — Spolek je založený podle zákona č. 89/2012 Sb., v němž se sdružují právnické osoby, za účelem propojit potenciál výrobní sféry, provozovatelů, výzkumných organizací, vzdělávacích a projekčních organizací, zástupců veřejné správy, spotřebitelů a uživatelů v oboru rozvoje inovačních sítí – technologických platforem jako nástroj pro zvýšení intenzity společných, výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Spolek dále slouží pro účely propojit oborové seskupení sdružující průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy, asociace uživatelů a spotřebitelů podílející se na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné technologické oblasti na národní nebo mezinárodní úrovni.

čl. II
Předmět činnosti Spolku

Předmětem činnosti Platformy IT People je propojit potenciál výrobní sféry, provozovatelů, výzkumných organizací, vzdělávacích a projekčních organizací, zástupců veřejné správy, neziskových organizací, spotřebitelů a uživatelů v oboru rozvoje inovačních sítí – technologických platforem jako nástroj pro zvýšení intenzity společných, výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty, výzkumnou a vzdělávací sférou.

Předmětem činnosti Platformy IT People je propojit oborové seskupení sdružující průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné, vzdělávací a finanční instituce, národní orgány veřejné správy, vládní agentury, nevládní organizace, asociace uživatelů a spotřebitelů. Zejména jejich složky, které se podílejí na výzkumu, vývoji a zavádění inovací ve strategicky významné technologické oblasti IT pro vzdělávání a udržitelnost na národní nebo mezinárodní úrovni.

čl. III
Náplň činnosti, vize a bližší specifikace zaměření Spolku

1) Náplň činnosti, nebo-li Mise spolku je:

  • aktivně podporovat výzkum, vývoj a zavádění inovací
  • podporovat digitální a zelenou transformaci zejména v malých a středních podnicích
  • podporovat zavádění informačních technologií do vzdělávání a rozvíjet digitální gramotnost
  • dbát na koordinaci zapojených subjektů a na dialog mezi nimi
  • aktivně působit v rámci vize Platformy IT People v České republice i v evropském kontextu

2) Vizi Spolku má povinnost spolek zveřejnit na svých stránkách www.itpeoplecz.cz/vize

3) Náplň a Vize Spolku je v souladu s Předměty činnosti Spolku. Pokud bude v budoucnu měněna, může být změněna rozhodnutím valné hromady.

4) Bližší specifikace zaměření spolku musí souviset s ochranou životního prostředí, s příchodem ESG agendy, s rozvojem vzdělání, s rozvojem informačních technologií a s rozvojem ekonomiky založené na vědomostech.

5) Bližší specifikace zaměření Spolku je:

a. praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí, národními a evropskými technologickými platformami, které se zabývají tématy udržitelnosti a společenské odpovědnosti;

b. praktická činnost členů ve spolupráci s organizacemi zodpovědnými za rozvoj vzdělávání a informačních technologií, národními a evropskými technologickými platformami, které se zabývají tématy vzdělávání, digitální transformací a konkurenceschopností podniků;

c. kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl snížení produkce oxidu uhličitého a zavádění moderních technologií do podniků;

d. vydání strategických dokumentů technologické platformy na webu itpeoplecz.cz, prezentace činnosti spolku na webu a průběžná aktualizace zveřejněných dokumentů;

e. podpora projektu Počítače dětem a charitativních projektů Nadačního fondu IT People

f. poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;

g. soustřeďování a poskytování informací (uvnitř Spolku i vně);

h. hledání možností financování dlouhodobé činnosti spolku;

i. účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;

j. osvětová činnost.

6) Bližší specifikaci zaměření Spolku může změnit nebo doplnit valná hromada nebo předseda Spolku. Úprava Bližší specifikace zaměření Spolku musí být zveřejněna na www.itpeoplecz.cz/vize.

čl. IV
Členství ve Spolku, struktura členství a pravomoce

1) Členem Spolku se může stát pouze právnická osoba. Výjimka z tohoto ustanovení platí pouze pro Čestné
členy spolku, kteří mohou být fyzickými osobami.

2) Přihlášku ke členství ve Spolku přijímá:

a. valná hromada Spolku nebo

b. výkonný výbor nebo

c. ředitel Spolku

3) Členové Spolku se dělí na:

a. Řídící členy – skupina zakládajících členů Spolku + členové, kteří mají uhrazené členské příspěvky, alespoň soustavně 3 roky po sobě jdoucí nebo členové podnikatelského charakteru, kteří byly schváleni za člena poslední valnou hromadou, konanou dne 6. prosince 2022;

b. Platící členy – člen/skupina členů Spolku, kteří uhradili členské příspěvky alespoň za první období, maximálně však do třetího období úhrad členských příspěvků, kdy se stávají dle podmínek čl. IV odst. 3) písm. a., Řídícím členem;

c. Řádné členy – člen/skupina členů Spolku, kteří nehradí členské příspěvky;

d. Prozatímní členy – člen, který byl schválen předsedou, místopředsedou valné hromady nebo ředitelem Spolku na dobu běžně tří měsíců, pokud mu ji neprodlouží předseda valné hromady.

e. Čestné členy – člen, který je navržen nadačním fondem IT people z řad právnických osob. Navržený kandidát se stává Čestným členem v okamžiku schválení předsedou nebo místopředsedou valné hromady Spolku, bez nutnosti svolávat valnou hromadu Spolku. Čestný člen nehradí členské příspěvky a nemá vůči Spolku žádné povinnosti.

f. Ambasador Spolku – kandidát, který je navržen nadačním fondem IT people z řad fyzických osob. Navržený kandidát se stává Ambasadorem Spolku v okamžiku schválení předsedou valné hromady Spolku, bez nutnosti svolávat valnou hromadu Spolku. Navržená a následně schválená fyzická osoba, je označena jako „Ambasador spolku“. Ambasador Spolku nehradí členské příspěvky a nemá vůči Spolku žádné povinnosti.

Všechny skupiny členů, uvedených v čl. IV odst. 3) písm. a. – e., jsou členy Spolku s pravomocemi, uvedenými v čl. IV odst. 4).

4) Pravomoci členů Spolku:

a. Řídící člen – má volební hlas v rámci valné hromady

b. Platící člen – má poradní, navrhovací a doporučující hlas valné hromady

c. Řádný člen – má poradní hlas

d. Prozatímní člen – má poradní hlas

e. Čestný člen – má poradní hlas

5) Členství vzniká:

Předseda, místopředseda valné hromady nebo ředitel Spolku přijímají písemné nebo elektronické přihlášky kandidátů – žadatelů o členství. Žadatel součástí přihlášky je povinen deklarovat, že si přečetl Vizi, Misi a předmět činnosti Platformy IT People a že deklaruje její podporu. Forma deklarace je uvedena na https://www.itpeoplecz.cz/deklarace-zadatele-o-clenstvi/ a schválila ji valná hromada.

Přijetím této přihlášky a návrhem ze strany předsedy, místopředsedy nebo ředitele Spolku se žadatel stává Prozatímním členem Spolku. Toho následně musí schválit valná hromada za Řádného člena Spolku. Povinností Prozatímního člena, je předložit valné hromadě nebo řediteli Spolku, do tří měsíců od podání žádosti o přijetí, písemný dokument s žádostí o přijetí za Řádného člena Spolku. Pokud tuto podmínku Prozatímní člen nesplní, ukončuje se jeho prozatímní členství ve Spolku, pokud mu danou lhůtu neprodlouží předseda valné hromady.

6) Pro schválení Prozatímního člena za Řádného člena, je potřeba 3/4 souhlasu všech členů valné hromady Spolku.

7) Zájemce o členství musí prokázat, že jeho vstup, je v souladu s vizí a cíli Spolku. O prokázání souladu s cíli a činností Spolku, rozhoduje ředitel Spolku.

8)  Členství zaniká:

a. doručením písemného oznámení člena o vystoupení předsedovi valné hromady nebo řediteli Spolku;

b. rozhodnutím valné hromady o vyloučení;

c. úmrtím, zánikem právnické osoby;

d. neuhrazením členských poplatků, ve dvou po sobě jdoucích obdobích.

9) Řídící člen může být valnou hromadou vyloučen pouze v případě 3/4 souhlasu všech Řídících členů.

10) Platící, Řádný nebo Prozatímní člen, může být valnou hromadou vyloučen pouze v případě souhlasu nadpoloviční většiny členů valné hromady.

11) Člen má právo:

a. účastnit se činnosti Spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;

b. účastnit se valné hromady, volit orgány valné hromady a být do nich volen, a to v souladu s pravomocemi uvedených v čl. IV odst. 4);

c. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku;

d. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti Spolku;

12) Člen s volebním hlasem má za povinnost:

a. dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli Spolku; (svou činností naplňovat cíle Spolku)

b. platit členské příspěvky

c. navrhovat osobu, která bude člena zastupovat na valné hromadě

d. zadávat úkoly předsedovi valné hromady

13) Z členství ve Spolku vyplývá povinnost platit členské příspěvky. Členské příspěvky jsou stanoveny na částku 10.000Kč (slovy deset tisíc korun českých) ročně za každého člena Spolku.

čl. V
Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou:

a. valná hromada

b. výkonný výbor

čl. VI
Valná hromada

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Valnou hromadu tvoří Řídící členové, zastoupeni bud‘ svými statutárními orgány nebo osobami s plnou mocí.

2) Každý člen má na valné hromadě jeden hlas. Pokud dojde k rovnosti hlasů, má rozhodný hlas předseda valné hromady.

3) Valné hromady se zúčastňují s hlasem poradním členové výkonného výboru a dále pak ředitel, Platící členové a hosté přizvaní výkonným výborem Spolku.

4) Valná hromada:

a. rozhoduje o změnách stanov, k přijetí takového rozhodnutí je třeba 3/4 hlasů všech Řídících členů Spolku;

b. volí a odvolává členy výkonného výboru, rozhoduje o odměňování členů výkonného výboru;

c. schvaluje výroční zprávu o činnosti výkonného výboru, roční rozpočet a účetní závěrku Spolku;

d. rozhoduje o přijetí Prozatímních členů a jejich případném vyloučení (nadpoloviční většinou přítomných hlasů);

e. rozhoduje o jiných otázkách, které byly zařazeny na program jednání na základě návrhu výkonného výboru, členů Spolku nebo ředitele Spolku, a to alespoň 1/2 Řídících členů;

f. rozhoduje o výši a formě placení členských příspěvků;

g. pověřuje jednotlivé Řídící členy nebo ředitele k uzavírání smluv a dotačních žádostí;

h. rozhoduje o vstupu Spolku do jiných organizací a majetkových účastech v nich;

i. rozhoduje o dalších otázkách, které si vyhradila nebo o kterých rozhoduje podle těchto stanov;

5) Valná hromada se koná nejméně jednou ročně.

6) Valná hromada musí být svolána písemně a pozvánka musí být odeslána nejpozději 14 dnů před jejím konáním nebo uvedena alespoň 30 dní před jejím konáním na internetových stránkách Spolku. Této lhůty se však mohou členové Spolku vzdát, za podmínky souhlasu všech Řídících členů.

7) Spolu s pozvánkou musí být zaslán i program jednání valné hromady a podkladové materiály pro její jednání. O otázkách, které nebyly na programu jednání uvedeny, se může na valné hromadě jednat jen tehdy, je-li návrh na doplnění programu přijat nejméně 2/3 hlasů Řídících členů.

8) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li na ni přítomni Řídící členové představující 3/4 všech hlasů. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, pokud tyto stanovy nevyžadují kvalifikovanou většinu (3/5 nebo 3/4).

čl. VII
Výkonný výbor

1) Výkonný výbor je statutárním orgánem Spolku a jejím nejvyšším orgánem v období mezi valnými hromadami.

2) Členy výkonného výboru volí valná hromada ze zástupců Řídících členů Spolku. Členové výkonného výboru ze svého středu volí předsedu, který svolává a řídí jednání výkonného výboru a dále místopředsedu, který předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nemůže funkci vykonávat. Výkonný výbor může být maximálně tříčlenný.

3) Uvolní-li se místo člena výkonného výboru v průběhu funkčního období, může být obsazeno členem, který je výkonným výborem kooptován; kooptaci schvaluje nejbližší valná hromada. Funkční období kooptovaných členů končí společně s funkčním obdobím ostatních členů výkonného výboru.

4) Pokud se člen výkonného výboru některého jednání výkonného výboru nemůže z vážných důvodů zúčastnit, může delegovat zástupce, a to na základě ověřené plné moci.

5) Výkonný výbor dále:

a. rozhoduje o způsobu realizace poslání Spolku,

b. rozhoduje o přijetí nových Prozatímních členů a jejich případném vyloučení (nadpoloviční většinou přítomných hlasů),

c. zastupuje Spolek, jedná za něj a podepisuje tak, že k názvu Spolku připojí svůj podpis předseda výkonného výboru nebo místopředseda výkonného výboru,

d. schvaluje organizační strukturu sekretariátu Spolku včetně výše mezd,

e. jmenuje a odvolává ředitele Spolku a rozhoduje o jeho odměňování,

f. kontroluje činnost ředitele Spolku,

g. předkládá valné hromadě výroční zprávu o činnosti výkonného výboru, návrh ročního rozpočtu a účetní závěrku,

h. rozhoduje z mimořádných důvodů o úpravách členského příspěvku, plateb za služby, termínech plateb, snížení, případně osvobození od platby,

i. rozhoduje o nákupu, prodeji, najímání a pronajímání nemovitostí,

j. kontroluje stav členské základny, správnost a úplnost platby členských příspěvků a úhrad za služby,

k. svolává z vlastní iniciativy či na návrh členů, představujících minimálně 1/3 členů, valnou hromadu,

l. předkládá valné hromadě návrh na vyloučení člena,

m. rozhoduje o zřízení odborných týmů a zájmových sekcí v rámci Spolku.

n. Předseda a místopředseda valné hromady mají oprávnění samostatně rozhodnout o přijetí kandidáta na člena Spolku, v intencích čl. 4 odst. 3), písm. d., e., f.

6) Rozhodnutí výkonného výboru může být z časových důvodů provedeno per rollam.

7) Výkonný výbor se schází ke svým jednáním dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

8) Výkonný výbor Spolku volí Řídící členové Spolku prostou většinou přítomných Řídících členů na ustavující schůzi Spolku nebo na valné hromadě Spolku.

čl. VIII
Ředitel Spolku

1) Ředitel Spolku je zaměstnancem Spolku a je jmenován a odvoláván výkonným výborem.

2) Ředitel je zodpovědný zejména za zajištění organizace a činností Spolku a řízení jejích běžných provozních záležitostí včetně hospodaření. Ředitel jedná a podepisuje se za Spolek v rozsahu tohoto svého pověření stanovami Spolku.

3) Ředitel řídí sekretariát Spolku, vykonává za Spolek práva zaměstnavatele dle příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména přijímá zaměstnance do pracovního poměru a ukončuje pracovní poměry.

4) Ředitel, pokud není členem výkonného výboru, se účastní zasedání výkonného výboru s hlasem poradním.

čl. IX
Okolnosti zániku Spolku

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí valné hromady neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

čl. X
Závěrečná ustanovení

1) Stanovy Spolku mohou být měněny pouze na základě rozhodnutí valné hromady.
2) Tyto stanovy Spolku byly schváleny rozhodnutím valné hromady ze dne 13. března 2023.

Přejít nahoru