Vize, mise a předmět činnosti

Vize Platformy IT People

Vize odráží předpokládaný vývoj národního hospodářství, příchod nových informačních a telekomunikačních technologií a s tím spojené potřeby českého průmyslu, obchodu, výzkumných a vzdělávacích institucí v horizontu 10-15 let.

Vize reflektuje rychlý rozvoj informačních a telekomunikačních technologií, který musí být nutně spojeny s rozvojem digitální gramotnosti a digitálních kompetencí žáků, studentů a zaměstnanců.

Vize reaguje na příchod ESG agendy firem a další požadavky na udržitelnost od Evropské komise. Vize reaguje využitím moderních (zejména informačních) technologií pro snižování vypouštění CO2 do atmosféry, hledáním možností využití starší a vyřazené techniky ve vzdělávání a snižováním množství tvorby odpadu, zejména elektroodpadu.

Informační technologie pro konkurenceschopnost českého průmyslu a obchodu

a) Podpora vzniku a rozvoje ekonomicky silných a sociálně zodpovědných firem v České republice

b) Zvyšování konkurenceschopnosti českého průmyslu a obchodu výzkumem, vývojem a zaváděním moderních technologií zejména v oblastech umělé inteligence, digitalizace, automatizace, robotizace a dalších nastupujících informačních technologií

c) Podpora programů k zavádění nových informačních a komunikačních technologií s docílením modernizace a digitální transformace podniku zejména u malých a středních firem

d) Podpora zejména takových udržitelných technologií, které nebudou snižovat konkurenceschopnost českého průmyslu a obchodu v mezinárodním měřítku

e) Rychlý rozvoj moderních technologií v podnicích a institucích spolu s jejich minimálním dopadem na životní prostředí, reflektující příchod ESG agendy

f) Zvyšování konkurenceschopnosti českého průmyslu a obchodu zaváděním moderních informačních technologií spolu s rozvojem digitální gramotnosti a pokročilých digitálních kompetencí zaměstnanců jako i definováním požadavků na rozvoj digitálních kompetencí žáků a studentů

g) Propojování podniků, státních a vzdělávacích institucí k rozvoji takových výzkumných a vzdělávacích projektů, které povedou k efektivní výuce žáků, studentů a osob procházejících rekvalifikací. Zároveň budou reflektovat potřeby průmyslu a obchodu

Informační technologie pro vzdělanou společnost

h) Rozvoj vzdělané společnosti založené na moderních informačních technologiích, na inovacích a na moderních formách vzdělávání

ch) Aktivní sledování světových trendů ve vzdělávání a udržitelnosti a podílení se na jejich definici s cílem, aby se ve vybraných vzdělávacích, technických a IT oborech Česká republika zařadila mezi evropské a světové leadery

i) Výzkum, vývoj a zavádění informačních technologií pro podporu moderních forem výuky, plánování výuky a výměny informací mezi učiteli navzájem; učiteli, žáky a rodiči; učiteli a vědeckými pracovníky; a učiteli a institucemi. Podpora využívání informačních technologií ve vzdělávání v souladu s probíhající kurikulární reformou a reformou učitelské přípravy

j) Podpora moderních forem vzdělávání pomocí informačních a komunikačních technologií. Zkoumání potenciálu umělé inteligence a dalších nově příchozích technologií pro vzdělávání

k) Podpora transferu technologií a výsledků vědecko-výzkumné činnosti v oblasti vzdělávání, které byly vyvinuty v České republice, do praxe, zejména jejich využití v rámci vzdělávacích institucí

l) Podpora studií technických, přírodovědeckých a IT disciplín. Podpora mladých talentů, zejména ze sociálně slabých rodin. Podpora rovného přístupu ke vzdělávání. Podpora možnosti pokračovacích (postgraduálních) studií pro talentované žáky a studenty v ČR a v zahraničí. Podpora celoživotního vzdělávání

Informační technologie pro udržitelnost

m) Podpora zavádění nových standardů při vyřazování starší IT techniky v podnicích a ve vzdělávacích institucích. Zavedení těchto standardů na příchozí ESG agendu podniku

n) Důsledné využívání informačních a telekomunikačních technologií tak, aby měly pozitivní vliv na udržitelnost, zlepšování životního prostředí a snižování množství vzniku odpadu včetně elektroodpadu. Podpora dalších činností v podniku snižující množství vypouštění CO2 do atmosféry

o) Podpora výzkumu a vývoje technologií pro udržitelnost a sociální odpovědnost, které zároveň reflektují potřebu zachování konkurenceschopnosti českého průmyslu a obchodu v mezinárodním měřítku. Vytvoření dialogu mezi podniky, výzkumnými organizacemi a nevládními institucemi na témata sociální zodpovědnosti a ochrany přírody

p) Zavádění technologií a postupů do praxe, které povedou k využívání starší a vyřazené techniky při vzdělávání; odstraňování sociálních bariér; zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání; a k realizaci účinné mezinárodní pomoci, která umožní budovat prestiž a dobré jméno České republiky v zahraničí

q) Výzkum a vývoj informačních a komunikačních technologií pro nízko-emisní přepravu, technologií pro přepravu starší techniky bez původního obalu pro její renovaci a upcyklaci, opětovné využívání obalů v přepravě. Zavádění technologií snižující množství vypouštěného CO2 při přepravě, snižování množství jednorázových obalů a podpora oběhového hospodářství

r) Výzkum a vývoj technologií, metod, metodik a postupů, které umožní využívání prodlužování životnosti IT techniky, upcyklaci a zamezování vzniku elektroodpadu. Odstraňování bariér a podpora programů pro druhotné využití starší techniky

Podpora VaV a rozvoj v rámci Evropy

s) Úsilí o docílení takového poměru financování a veřejnou podporu projektů, které budou atraktivní pro relevantní účastníky

t) Zapojení českých výzkumných pracovišť do výzkumu a vývoje takových řešení, které by dokázali být relevantním přínosem pro český průmysl, obchod, vzdělávání a udržitelnost. Podpora komunikace a odstraňování bariér při transferu znalostí a výsledků vědecko-výzkumné činnosti mezi výzkumnými institucemi a podnikovou sférou

u) Trvalé úsilí o to, aby Česká republika a Evropská unie poskytovala podporu pro výzkum a inovace v oblastech rozvoje technologií pro moderní formy vzdělávání, pro snižování množství elektroodpadu, pro sociální rovnost a pro využívání nejmodernějších technologií vedoucí k rozvoji českého průmyslu a obchodu, zejména u malých a středních firem

v) Zapojení Platformy IT People do Evropských technologických platforem a do vývojových projektů v rámci Evropského společenství. Prezentace výsledků české vědy a výzkumu v oblasti IT pro vzdělávání a udržitelnost na evropské úrovni a výměna zkušeností v rámci Evropy

w) Podpora rozvoje aplikovaných výzkumných pracovišť a vědecko-výzkumných aktivit v rámci podniků a výzkumných organizací, které by propojily výzkumné organizace a podniky, byly by zdrojem inovačních podnětů a vytvářely by VV mezioborové styčné plochy

f) Osvěta a reputace

x) Osvětová, propagační a vzdělávací činnost spojená s výše uvedenými tématy vedoucí k zavádění nový IT řešení, k rozvoji moderních forem vzdělávání, k podpoře vědy, technických a IT oborů, k modernizaci firem, k udržitelnosti a zároveň k udržení konkurenceschopnosti podnikání

y) Mediální prezentace členů Platformy IT People taková, aby zapojení členové získávali reputaci schopného, bezpečného a odpovědného partnera v české společnosti i v zahraničí

z) Budování reputace českého průmyslu, obchodu, výzkumných a vzdělávacích institucí v České republice i v zahraničí

Mise a předmět činnosti Platformy IT People

Misí Platformy IT People je:

  • aktivně podporovat výzkum, vývoj a zavádění inovací
  • podporovat digitální a zelenou transformaci zejména v malých a středních podnicích
  • podporovat zavádění informačních technologií do vzdělávání a rozvoj digitální gramotnosti
  • dbát na koordinaci zapojených subjektů a na dialog mezi nimi
  • aktivně působit v rámci vize Platformy IT People vČeské republice i v evropském kontextu

Předmětem činnosti Platformy IT People je propojit potenciál výrobní sféry, provozovatelů, výzkumných organizací, vzdělávacích a projekčních organizací, zástupců veřejné správy, neziskových organizací, spotřebitelů a uživatelů v oboru rozvoje inovačních sítí – technologických platforem jako nástroj pro zvýšení intenzity společných, výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty, výzkumnou a vzdělávací sférou.

Předmětem činnosti Platformy IT People je propojit oborové seskupení sdružující průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné, vzdělávací a finanční instituce, národní orgány veřejné správy, vládní agentury, nevládní organizace, asociace uživatelů a spotřebitelů. Zejména jejich složky, které se podílejí na výzkumu, vývoji a zavádění inovací ve strategicky významné technologické oblasti IT pro vzdělávání a udržitelnost na národní nebo mezinárodní úrovni.

Vize, mise a předmět činnosti

Zájmové sdružení právnických osob „IT People – Technologická platforma IT pro vzdělávání a udržitelnost“ má otevřený charakter a přijímá nové žádosti o členství. Členy schvaluje valná hromada na žádost ředitele, předsedy nebo místopředsedy Platformy IT People.

Přejít nahoru